研究成果 PUBLICATIONS
最新资讯   New
祝贺BEBC论文入选Biotechnol
BEBC成功举办生物力学与即时
致敬丨BEBC韩丽春博士后参加
BEBC晋升成为西安交大创新港
BEBC成功举办临床转化医学研
祝贺BEBC博士生李迎春顺利通
西安交大附属口腔医院-西安
仿生工程与生物力学研究所搬
联系我们   Contact

Journal Papers

Journal Covers


 


 

 

2020 Papers

419. Xiaojin Guo, Yabei Li, Yingchun Li, Zhaoyang Ye, Junjie Zhang, Tong Zhu, Fei Li, An L012@PAni-PAAm hydrogel composite based-electrochemiluminescence biosensor for in situ detection of H2O2 released from cardiomyocytes, Electrochemica Acata, 2020

418. Xiaocong He, Yuanyuan Yang, Lingxiao Li, Penghui Zhang, Hui Guo, Na Liu, Xiaofeng Yang, Feng Xu, Engineering Extracellular Matrix to Improve Drug Delivery for Cancer Therapy, Drug Discovery Today, 2020

417. Yufei Ma, Jingxuan Yao, Qian Liu, Ting Han, Jiping Zhao, Xiaohua Ma, Yingmu Tong, Guorui Jin, Kai Qu, Baoqiang Li, Feng Xu, Liquid Bandage Harvests Robust Adhesive, Hemostatic and Antibacterial Performances as a First-Aid Tissue Adhesive, Advanced Functional Materials, 2020

416. Meng Wang#, Yaowei Yang#, Lichun Han#, Shuang Han, Na Liu, Feng Xu, Fei Li*, Effect of three-dimensional ECM stiffness on cancer cell migration through regulating cell volume homeostasis, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2020

415.Hongyuan Zhu, Xiaoxiao Yang, Guy M. Genin, Tian Jian Lu, Feng Xu, Min Lin#, Modeling the mechanics, kinetics, and network evolution of photopolymerized hydrogels, Journal of the Mechanics and Physics of Solids (JMPS), 2020

414. Jicheng Niu, Haixiao  Shi, Huigang  Wei, Bin Gao, Jasmine Li, Feng Xu, Xiaoguang Li, Fei Li, Liquid Plasticine Integrated with Isoelectric Focusing for Miniaturized Protein Analysis, Analytical Chemistry, 2020

413. Shao Bao Liu, Han Liu, Jiaojiao Jiao, Tian Jian Lu*, Feng Xu*, Biomechanics in Plant Resistance to Drought, Acta Mechanica Sinica (固体力学学报英文版), 2020

412. Li, Yingchun; Zheng, Chunran; Liu, Shuai; Huang, Liang; Fang, Tianshu; Li, Jasmine; Xu, Feng; Li, Fei*, A Smart Glove Integrated with Tunable MWNTs/PDMS Fibers Made of One-Step Extrusion Method for Finger Dexterity, Gesture and Temperature Recognition, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020

411. Dandan Pei*, Mengqi Wang*, Wenfang Li, Meiwen Li, Qian Liu, Rui Ding, Jing Zhao, Ang Li, Jing Li, Feng Xu#, Guorui Jin#, Remodeling of Aligned Fibrous Extracellular Matrix by Encapsulated Cells under Mechanical Stretching, Acta Biomaterialia, 2020

410. Xiaocong He, Zhongliang Gu, Lin Wang, Zhiguo Qu#, Feng Xu#, Coarse-grained molecular dynamics simulation of dendrimer transmembrane transport with temperature-dependent membrane phase states, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2020

409. Hongyuan Zhu, Haiqian Yang, Yufei Ma, Tian Jian Lu, Feng Xu, Guy M. Genin#, Min Lin#, Spatiotemporally Controlled Photo-Responsive Hydrogels: Design and Predictive Modeling from Processing through Application,  Advanced Functional Materials, 2020

408. 贾朋朋,冯上升#,徐峰#,侧流试纸孔径对检测性能影响数值研究,工程热物理学报,2020

407. Guorui Jin*, Wenfang Li*, Fan Song*, Jing Zhao, Mengqi Wang, Qian Liu, Guoyou Huang, Feng Xu, Fluorescent Conjugated Polymer Nanovector for In Vivo Tracking and Regulating the Fate of Stem Cells for Restoring Infarcted Myocardium, Acta Biomaterialia, 2020

406. Shaobao Liu*, Yufei Wu*, Fan Yang, Moxiao Li, Xing Kou, Changsheng Lei, Feng Xu#, Tian Jian Lu#, Vibration of a liquid-filled capillary tube, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020

405. Li, Yabei; Lang, Jinxin; Ye, Zhaoyang; Wang, Meng; Yang, Yaowei; Guo, Xiaojin; Zhuang, Jian; Zhang, Junjie; Xu, Feng; Li, Fei, Effect of substrate stiffness on redox state of single cardiomyocyte: a scanning electrochemical microscopy study, Analytical Chemistry, 2020

404. Lele Niu, Yuanbo Jia, Mian Wu, Han Liu, Yanjing Feng, Yan Hu, Xiaohui Zhang, Dengfeng Gao, Feng Xu, Guoyou Huang, Matrix stiffness controls cardiac fibroblast activation through regulating YAP via AT1R, Journal of Cellular Physiology, 2020

403. Zhe Liu, Cuixia Shang, Hongye Ma, Minli You#, An upconversion nanoparticle based photostable FRET system for longchain DNA sequence detection, Nanotechnology, 2020

402. Rui Hua Tang, Min Li, Li Na Liu, Su Feng Zhang, Nur Alam, Minli You, Yong Hao Ni, Ze Dong Li, Chitosan-Modified Nitrocellulose membrane for Paper-based Point-of-care Testing, Cellulose, 2020

401. Yanxin Liu, Andrea G. Schwartz, Yuan Hong, Xiangjun Peng, Feng Xu, Stavros Thomopoulos, Guy M. Genin, Correction of bias in the estimation of cell volume fraction from histology sections, Journal of Biomechanics, 2020

400. Ming Wang*, Shaobao Liu*, Zhimin Xu, Kai Qu, Moxiao Li, Xin Chen, Qing Xue, Guy M. Genin, Tian Jian Lu#, Feng Xu#, Characterizing poroelasticity of biological tissues by spherical indentation: an improved theory for large relaxation, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2020

399. 杨清振, 吕雪蒙, 刘妍, 张辉, 冀垣, 高彬#,器官芯片的制备及生物医学工程应用,中国科学:技术科学,2020

398. 刘妍,杨清振#,陈小明,谷方伟, 张辉,3D打印技术制备器官芯片的研究现状 ,中国生物医学工程学报,2020

397. Jing Li*, Sufang Wang*, Yuhui Li*, Michael Gribskov, Xi Zhang, Min Lin, Dongyan Shao, Nu Zhang, Chen Zhang, Liangliang Dai, Xianglong Duan, Chuanguang Qin, Juntang Li, Feng Xu#, Hui Yang#, miRNA-mediated Macrophage Behaviors Responding to Matrix Stiffness and ox-LDL, Journal of Cellular Physiology, 2020

396. Guoxu Zhao, Xu Zhang, Bingcheng Li, Guoyou Huang, Feng Xu, and Xiaohui Zhang*, Solvent-Free Fabrication of Carbon Nanotube/Silk Fibroin Electrospun Matrices for Enhancing Cardiomyocyte Functionalities, ACS biomaterial engineering & science, 2020

395. Xiaolong Sun, Malgorzata Chwatko, Doo-Hee Lee, James Bachman, James F. Reuther, Nathaniel A. Lynd, and Eric V. Anslyn, Chemically-Triggered Synthesis, Remodeling, and Degradation of Soft Materials, J. Am. Chem. Soc., 20202019 Papers

394. Xiaojuan Zhang*, Kien Pham*, Danmeng Li, Ryan J. Schutte, David Hernandez Gonzalo, Penghui Zhang, Regina Oshins, Weihong Tan, Mark Brantly, Chen Liu#, and David A. Ostrov#, A Novel Small Molecule Inhibits Intrahepatocellular Accumulation of Z-Variant Alpha 1-Antitrypsin In Vitro and In Vivo, Cells, 2019

393. Xiayu Xu*, Bin Gao*, Wenxiang Ding, Qiong Wang, Maiye Zhang, Tao Tan, Fei Sun, Jianqin Lei, Qiuhe Ji#, Feng Xu#, Retinal image measurements and its association to chronic kidney disease in Chinese patients with type 2 diabetes: the NCD study, Diabetes Metabolic Syndrome and Obesity-Targets and Therapy, 2019

392. Rongyan He, Yan Niu, Zedong Li, Ang Li, Huayuan Yang, Feng Xu, Fei Li, A Hydrogel Microneedle Patch for Point-of-Care Testing Based on Skin Interstitial Fluid, Advanced Healthcare Materials, 2019

391. Bo Cheng, Wanting Wan, Guoyou Huang, Yuhui Li, Guy M. Genin, Mohammad R. K. Mofrad, Tian Jian Lu, Feng Xu, Min Lin,Nanoscale Integrin Cluster Dynamics Controls Cellular Mechanosensing via FAKY397 Phosphorylation
One Sentence Summary: Mechanotransduction model provides insights into integrin clustering/disassembly dynamics and the associated FAK phosphorylation, Science Advances, 2019

390. Han Liu, Mian Wu#, Yuanbo Jia, Lele Niu, Guoyou Huang, Feng Xu, The Controlled Shape of Fibroblasts in 3D Sequentially Formed Hybrid Hydrogels Regulates Their Responses to Microenvironmental Cues, NPG Asia Materials, 2019

389. Sun SYM, Feng SS, Zhang QC, Lu TJ,  Forced convection in additively manufactured sandwich-walled cylinders with thermo-mechanical multifunctionality, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019

388. Jia Liu  Qinyu Yao  Lei Xiao  Fan Li  Wen Ma  Zihui Zhang  Xinya Xie  Chunmiao Yang  Qi Cui  Ying Tian  Chao Zhang  Baochang Lai  Nanping Wang, APC/Cdh1 targets PECAM‐1 for ubiquitination and degradation in endothelial cells, Journal of cellular physiology, 2019

387. Shiming Zhang, Yihang Chen, Hao Liu, Zitong Wang, Haonan Ling, Changsheng Wang, Jiahua Ni, Betul Celebi Saltik, Xiaochen Wang, Xiang Meng, Han-Jun Kim, Avijit Baidya, Samad Ahadian, Nureddin Ashammakhi, Mehmet R. Dokmeci, Jadranka Travas-Sejdic, and Ali Khademhosseini, Room-Temperature-Formed PEDOT:PSS Hydrogels Enable Injectable, Soft, and Healable Organic Bioelectronics, Advanced Materials, 2019

386. Huaibin Qing, Yuan  Ji, Wenfang Li, Qinzheng Yang, Xiaohui Zhang, Zhengtang Luo, Tian Jian Lu, GuoruiJin, Feng Xu, Microfluidic Printing of 3D Graphene-based Electroactive Microfibrous Scaffolds, ACS Applied Materials & Interfaces, 2019

385. Minli You, Lei Cao, Feng Xu, Plasmon-driven Ultrafast Photonic PCR, Trends in Biological Science, 2019

384. Minli You, Zedong Li, Shangsheng Feng, Bin Gao, Chunyan Yao, Jie Hu, Feng Xu, Ultrafast Photonic PCR based on Photothermal Nanomaterials, Trends in Biotech, 2019

383. Yuting Cai, Jinbao Qin, Weimin Li, Abhishek Tyagi, Zhenjing Liu, Md Delowar Hossain, Haomin Chen, Hongwei Liu, Minghao Zhuang, Jiawen You, Feng Xu, Xinwu Lu, Dazhi Sun, Zhengtang Luo, Biocompatible, Stretchable, Conformal Graphene Strain Sensor Based on Structured Hydrogel for Wide Range Motion Monitoring, Journal of Materials Chemistry A, 2019

382. Fenhong Song, Dapeng Ju, Jing Fan, Qicheng Chen, Qingzhen Yang, Deformation hysteresis of a water nano-droplet in an electric field, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E,2019

381. Rui Hua Tang, Li Na Liu, Su Feng Zhang, Ang Li, Zedong Li, Modification of Nitrocellulose Membrane with Cellulose Nanofibers for Enhanced Sensitivity of Lateral Flow Assays: Application to the determination of Staphylococcus aureus, Microchimica Acta, 2019

380. 曹雷,郭利娟,郭晓锦,巩燕,李菲*, 癌症液体活检新思路:数字PCR检测DNA甲基化, 生物化学与生物物理进展(Progress in Biochemistry and Biophysics), 2019

379. Meng Wang, Yaowei Yang, Lichun Han, Feng Xu, Fei Li, Cell mechanical microenvironment for cell volume regulation Running Title: Mechanical regulation of cell volume, Journal of Cellular Physiology, 2019

378. Zhang, Z.H., Wu, R.M., Feng, S.S., Long, Y.X., Li, G.S., Numerical investigation of tubular exhaust reformer with thermochemical recuperation for LNG engine, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019

377. Sun, S.Y.M., Feng, S.S., Ji, C.C., Shi, M., He, X.C., Xu, F., Lu, T.J., Microstructural effects on permeability   of nitrocellulose membranes for biomedical applications, Journal of Membrane Science,2019 Full Text

376. Qingzhen Yang, Bin Gao, Feng Xu, Recent Advances in 4D Bioprinting, Biotechnology Journal, 2019

375. Qiang Shi, Hao Liu, Deding Tang, Yuhui Li, XiuJun Li, Feng Xu, Bio-Actuators based on Stimulus-Responsive Hydrogels and Their Emerging Biomedical Applications, NPG Asia Materials, 2019

374. Fei Li, Minli You, Shaoxiong Li, Jie Hu, Chang Liu, Yan Gong, Huayuan Yang, Feng Xu, Paper-based point-of-care immunoassays: recent advances and emerging trends, Biotechnology Advances, 2019

373. Shaobao Liu, Haiqian Yang, TianJian Lu, Guy M.Genin, Feng Xu, Electrostatic switching of nuclear basket conformations provides a potential mechanism for nuclear mechanotransduction, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2019

372. Xiaolong Sun, Brette M. Chapin, Pedro Metola, Byron Collins, Binghe Wang, Tony D. James & Eric V. Anslyn, The mechanisms of boronate ester formation and fluorescent turn-on in ortho-aminomethylphenylboronic acids, Nature Chemistry, 2019

371. Meng Wang, Bo Cheng, Yaowei Yang, Han Liu, Guoyou Huang, Lichun Han, Fei Li, Feng Xu, Microchannel stiffness and confinement jointly induce the mesenchymal-amoeboid transition of cancer cell migration, Nano Letters, 2019

370. Su-Feng Zhang, Li-Na Liu, Rui-Hua Tang, Zhi Liu, Xiao-Cong He,Zhi-Guo Qu,Fei Li, Sensitivity Enhancement of Lateral Flow Assay by Embedding Cotton Threads in Paper, Cellulose, 2019

369. Hao Liu, Moxiao Li, Shaobao Liu, Pengpeng Jia, Xiaojin Guo, Shangsheng Feng, Tian Jian Lu, Huayuan Yang, Fei Li, Feng Xu, Spatially Modulated Stiffness on Hydrogel for Soft and Stretchable Integrated Electronics, Materials Horizons, 2019 Full Text

368. Xiayu Xu,  Cheng Chen, Wenxiang Ding, Peiwei Yang, Huiqin Lu, Feng Xu, Jianqin Lei, Automated quantification of superficial retinal capillaries and large vessels for diabetic retinopathy on optical coherence tomographic angiography,Journal of Biophotonics, 2019

367. Zhi Liu, Xiaocong He, Ang Li, Zhiguo Qu, Feng Xu, A two-dimensional mathematical model for analyzing effects of capture probe properties on the performance of lateral flow assays, Analyst, 2019

366. Lin Niu, Hui Zhang, Yan  Liu, Yijie Wang, Ang Li, Ruirui Liu, Rui Zou, Qinzheng Yang, Microfluidic Chip for Odontoblasts in vitro, ACS Biomaterials Science & Engineering, 2019

365. Guoxu Zhao, Xuejiao Bao, Guoyou Huang, Feng Xu, Xiaohui Zhang, Differential Effects of Directional Cyclic Stretching on the Functionalities of Engineered Cardiac Tissues, ACS Applied Bio Materials, 2019

364. Zedong Li, Minli You, Yuemeng, Bai, Yan Gong, Feng Xu, Equipment-free quantitative readout in paper-based point-of-care testing, Small Methods, 2019

363. Kelvin Ng, Pedram Azari, Hui Yin Nam, Feng Xu and Belinda Pingguan-Murphy, Electrospin-Coating of Paper: A Natural Extracellular Matrix Inspired Design of Scaffold, Polymers, 2019.

362. Ying Li, Chao Sun, Jiujie Kuang, Changchun Ji, and Jiangtao Wu, The Effect of Moxibustion Stimulation on Local and Distal Skin Temperature in Healthy Subjects, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019.

361. Bin Gao, Ce Jing, Kelvin Ng, Belinda Pingguan-Murphy, Qingzhen Yang, Fabrication of three-dimensional islet models by the geometry-controlled hanging-drop method, Acta Mechanica Sinica, 2019.

360. Chan Wen, Cheng Pei, Xiayu Xu, Jianqin Lei, Influence of Axial Length on Parafoveal and Peripapillary Metrics from Swept Source Optical Coherence Tomography Angiography, Current Eye Research, 2019.

359. Guoyou Huang, Feng Xu, Guy M. Genin, Tian Jian Lu, Mechanical microenvironments of living cells: a critical frontier in mechanobiology, Acta Mechanica Sinica,2019.

358. Fenfen Zheng, Weiwei Xiong, Shasha Sun, Penghui Zhang and Jun Jie Zhu, Recent advances in drug release monitoring, Nanophotonics, 2019.

357. Peilin Lv, Jingni Yu, Xiayu Xu, Tianjian Lu, Feng Xu, Eriodictyol inhibits high glucose‐induced oxidative stress and inflammation in retinal ganglial cells, Journal of cellular biochemistry, 2019.

356. Xin Chen, Wei He, Shaobao Liu, Moxiao Li, Guy M. Genin, Feng Xu, Tian Jian Lu, Volumetric response of an ellipsoidal liquid inclusion: implications for cell mechanobiology, Acta Mechanica Sinica, 2019.

355. Minghao Zhuang, Zhenjing Liu, Yao Ding, Gui-Liang Xu, Yuhui Li, Abhishek Tyagi, Xiaoyi Zhang, Cheng-Jun Sun, Yang Ren, Xuewu Ou, Hoilun Wong, Yuting Cai, Ruizhe Wu, Irfan Haider Abidi, Qicheng Zhang, Feng Xu, Khalil Amine, Zhengtang Luo, Methacrylated Gelatin-embedded Fabrication of 3D Graphene-supported Co3O4 Nanoparticles for Water Splitting, Nanoscale, 2019

354. Meng Shi, Felix Frank, Letian Wang, Feng Xu, Tian Jian Lu, Costas P. Grigoropoulos, Role of Jakob Number in Leidenfrost Phenomena Unveiled by Theoretical Modeling, Physics of Fluids, 2019

353. Shaobao Liu, Ru Tao, Ming Wang, Jin Tian, Guy M. Genin, Tian Jian Lu, Feng Xu, Regulation of cell behavior by hydrostatic pressure, Applied Mechanics Reviews, 2019 

352. Yingchun Li, Zedong Li, Hao Liu, Siyue Chen, Xiaojin Guo, Min Lin, Fei Li, A Portable Electrochemical Platform Integrated with a 3D AuNPs/CNTs Sponge for Point-of-Care Testing of Neurotransmitters, The Electrochemical Society Journals, 2019

351. Yan Gong, Yamin Zheng, Birui Jin, Minli You, Jiayu Wang, XiuJun Li, Min Lin, Feng Xu, Fei Li, A Portable and Universal Upconversion Nanoparticle-Based Lateral Flow Assay Platform for Point-of-Care Testing, Talanta, 2019

350. Jin Tian, Guoyou Huang, Min Lin, Jinbin Qiu, Baoyong Sha, Tian Jian Lu, Feng Xu, A Mechanoelectrical Coupling Model of Neurons under Stretching, Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2019

349. Yingchun Li, Rongyan He, Yan Niu, Fei Li, Paper-based electrochemical biosensors for point-of-care testing of neurotransmitters,Journal of Analysis and Testing, 2019

348.Yan Liu, Qingzhen Yang, Lei Cao, Feng Xu, Analysis of leukocyte behaviors on microfluidic chips, Advanced Healthcare Matetials, 2019

347. Xin Chen, Moxiao Li, Shaobao Liu, Fusheng Liu, Guy M. Genin, Feng Xu, Tian Jian Lu,Translation of a coated rigid spherical inclusion in an elastic matrix: exact solution, and implications for mechanobiology,Journal of Applied Mechanics,2019

346. 郎瑾新, 李亚北, 杨耀维,焦阳博翰, 王蒙, 庄健, 李菲,扫描离子电导显微镜在细胞表征中的应用研究,中国科学:化学,2019

345. 张淇,赵国旭,刘艺,张晓慧,最小体积玻璃化冻存技术在生物医学领域的进展和应用,中国科学:生命科学,2019

 

 

2018 Papers

344. C. Sun, J. Zhang, S.L. Gao, N. Zhang, Y.J. Zhang, J. Zhuang, M. Liu,X.H. Zhang, W. Ren,H. Wu, Z.G. Ye, Achieving Higher Strength and Sensitivity toward UV Light in Multifunctional Composites by Controlling the Thickness of Nanolayer on the Surface of Glass Fiber, ACS applied materials & interfaces, 2018 Full Text

343. X.Y. Xu, X.M. Wang, J. Hu, Y. Gong, L. Wang, W. Zhou, X.J. Li, F. Xu, A smartphone-based on-site nucleic acid testing platform at point-of-care settings, ELECTROPHORESIS, 2018

342.M. Wang, S.B. Liu, F. Li, Imaging oxygen microenvironment in hydrogel microwell array, Acta Mechanica Sinica, 2018

341. G.R. Jin, R.Y. He, Q. Liu, M. Lin, Y.Q. Dong, K. Li, B.Z. Tang, B. Liu, F. Xu, Near-infrared light-regulated cancer theranostic nanoplatform based on aggregation-induced emission luminogen encapsulated upconversion nanoparticles, Theranostics, 2018 Full Text

340. D.D. Pei, X.Y. Hu, C.X. Jin, Y. Lu, S.B.Liu, Energy Storage and Dissipation of Human Periodontal Ligament during Mastication Movement, ACS Biomaterials Science & Engineering, 2018

339. D.S. Jiang, W.Q. Dou, L. Vosters, X.Y. Xu, Y. Sun, T. Tan, Denoising of 3D magnetic resonance images with multichannel, Japanese Journal of Radiology, 2018

338. Y. Sun, F. Li, Z.C. Shen, Y.B. Li, J.X. Lang, W.M. Li, G.X. Gao, S.J. Ding, C.H. Xiao, T. Matsue, NiCoO2@CMK-3 composite with nanosheets-mesoporous structure as an efficient oxygen reduction catalyst, Electrochimica Acta, 2018

337. Z. Liu, X.C. He, J.X. Han, X.H. Zhang, F. Li, Z.G. Qu, F. Xu, Liquid wicking behavior in paper-like materials: Mathematical models and their emerging biomedical applications, Microfluidics and Nanofluidics, 2018

336. H.B. Qing, G.R. Jin, G.X. Zhao, G.Y. Huang, Y.F. Ma, X.H. Zhang, B.Y. Sha, Z.T. Luo, Lu, T.J. Lu, F. Xu, A Heterostructured Silk Nanofiber-Reduced Graphene Oxide Composite Scaffold for SH-SY5Y Cell Alignment and Differentiation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

335. C.C. Ji, F. Song, G.Y. Huang, S.W. Wang, H. Liu, S.B. Liu, L.P. Huang, S.M. Liu, J.Y. Zhao, T.J. Lu, F. Xu, The Protective Effects of Acupoint Gel Embedding on Rats with Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury, Life Sciences, 2018

334. R. Zhou, Y. Han, J.Y. Cao, M. Li, G.R. Jin, Y.Z. Du, H.T. Luo, Y.C. Yang, L.Z. Zhang, B. Su, Enhanced osseointegration of hierarchically structured Ti implant with electrically bioactive SnO2-TiO2 bi-layered surface, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018 Full Text

333. G.X. Zhao, H.B. Qing, G.Y. Huang, G.M. Genin, T.J. Lu, Z.T. Luo, F. Xu, X.H. Zhang, Reduced graphene oxide functionalized nanofibrous silk fibroin matrices for engineering of excitable tissues, NPG Asia Materials, 2018

332. Z.D. Li, H. Liu, X.C. He, F. Xu, F. Li, Pen-on-paper strategies for point-of care testing of human health, Trends in Analytical Chemistry, 2018 Full Text

331. H.Y. Zhu, X.X. Yang, G.M. Genin, T.J. Lu, F. Xu, M. Lin, The Relationship between Thiol-acrylate Photopolymerization Kinetics and Hydrogel Mechanics: An Improved Model Incorporating Photobleaching and Thiol-Michael Addition, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2018

330. B.R. Jin, Y.X. Yang, R.Y. He, Y.Il. Park, A. Lee, D. Bai, F. Li, T.J. Lu, F. Xu, M. Lin, Lateral Flow Aptamer Assay Integrated Smartphone-based Portable Device for Simultaneous Detection of Multiple Targets Using Upconversion Nanoparticles, Sensors and Actuators B: Chemical, 2018 Full Text

329. Y.L. Wang, B.Q. Li, F. Xu, Z.D. Han, D.Q. Wei, D.C. Jia, Y. Zhou, Tough Magnetic Chitosan Hydrogel Nanocomposites for Remotely Stimulated Drug Release, Biomacromolecules, 2018 Full Text

328. X.F. Wei, W. Zhou, S.T. Sanjay, J. Zhang, Q.J. Jin, F. Xu, D. Dominguez, X.J. Li, Multiplexed Instrument-free Barchart SpinChip Integrated with Nanoparticle-mediated Magnetic Aptasentors for Visual Quantitative Detection of Multiple Pathogens, Analytical Chemistry, 2018 Full Text

327. C. Sun, J. Zhang, S.L. Gao, N. Zhang, Y.J. Zhang, J. Zhuang, M. Liu, X.H. Zhang, W. Ren, H. Wu, Z.G. Ye, Achieving Higher Strength and Sensitivity toward UV Light in Multifunctional Composites by Controlling the Thickness of Nanolayer on the Surface of Glass Fiber, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

326. G.R. Jin, R.Y. He, B.Y. Sha, W.F. Li, H.B. Qing, R. Teng, F. Xu, Electrospun threedimensional aligned nanofibrous scaffolds for tissue engineering, Materials Science & Engineering C, 2018

325. H. Liu, M.X. Li, C. Ouyang, T.J. Lu, F. Li, F. Xu, Bio-Friendly, Stretchable and Reusable Hydrogel Electronics as Wearable Force Sensors, Small, 2018 Full Text

324. X.L. Sun, A. Boulgakov, L. Smith, P. Metola, E. Marcotte, E. Anslyn, Photography coupled with self-propagating chemical cascades. The differentiation and quantitation of G and V nerve agent mimics via chromaticity, ACS Central Science, 2018

323. R. Zhou, Y. Han, J.Y. Cao, M. Li, G.R. Jin, H.T. Luo, L.Z. Zhang, B. Su, Electrically bioactive coating on Ti with bi-layered SnO2–TiO2hetero-structure for improving osteointegration, Journal of Materials Chemistry B, 2018

322. X. Chen, M.X. Li, M. Yang, S.B. Liu, G.M. Genin, F. Xu, T.J. Lu, The elastic fields of a compressible liquid inclusion, Extreme Mechanics Letters, 2018 Full Text

321. X.Y. Xu, R.D. Wang, P.L. Lv, B. Gao, C. L., Z.Q. Tian, T. TAN, F. Xu, Simultaneous arteriole and venule segmentation with domain-specific loss function on a new public database, Biomedical Optics Express, 2018 Full Text

320. W.H. He, M.L. You, W.T. Wan, F. Xu, F. Li, A. Li, Point-of-Care Periodontitis Testing: Biomarkers, Current Technologies and Perspectives, Trends in Biotech, 2018

319. J.Q. Lei, E.H. Yi, Y. Suo, C. Chen, X.Y. Xu, W.X. Ding, N.S. Abdelfattah, X.J. Fan, H.Q. Lu, Distinctive Analysis of Macular Superficial Capillaries and Large Vessels Using Optical Coherence Tomographic Angiography in Healthy and Diabetic Eyes, Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2018

318. N. Manuchehrabadi, M. Shi, P. Roy, Z.H. Han, J.B. Qiu, F. Xu, T.J. Lu, J.C. Bischof , Ultrarapid Inductive Rewarming of Vitrified Biomaterials with Thin Metal Forms, ASME Annals of Biomedical Engineering, 2018 Full Text

317. Y.F. Ma, M. Lin, G.Y. Huang, Y.H. Li, S.Q. Wang, G.Q. Bai, T.J. Lu, F. Xu, Three-Dimensional Spatiotemporal Mechanical Microenvironment: A Hydrogel-Based Platform for Guiding Stem Cell Fate, Advanced Materials, 2018 Full Text

316. Y. Li, C. Sun, J.J.Kuang, C.C. Ji, S.S. Feng, J.T. Wu, H.J. You, An In Vitro and Numerical Study of Moxibustion Therapy on Biological Tissue. IEEE Transactions on Biomedical Engineering,2018.

315. J. Zhuang, Y.B.H. Jiao, Z.Q. Li, J.X. Lang, F. Li, A Continuous Control Mode with Improved Imaging Rate for Scanning Ion Conductance Microscope (SICM), Ultramicroscopy, 2018

314. F.H. Song, D.P. Ju, F.W. Gu, Y. Liu, Y. Ji, Y.L. Ren, X.C. He, B.Y. Sha, B.Q. Li , Q.Z. Yang, Parametric Study on Electric Field-Induced Micro-/Nanopatterns in Thin Polymer Films, Langmuir,2018

313. X.Y. Cui, L. Cao, Y.L Huang, S. Huang, M. Lin, Q.Z. Yang, T.J. Lu, F. Xu, F. Li, In vitro diagnosis of DNA methylation biomarkers with digital PCR in breast tumors, Analyst, 2018 Full Text

312. Z. Liu, Z.G. Qu, R.H. Tang, X.C. He, H. Yang, F. Xu, An Improved detection limit and working range of lateral flow assays based on a mathematical model, Analyst, 2018 Full Text

    311. M. Shi, S.S. Feng, X.H. Zhang, C.C. Ji, F. Xu, T. J. Lu, Droplet Based Vitrification for Cell Aggregates: Numerical Analysis, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2018

310. H. Liu, M.X. Li, Y.H. Li, H. Yang, A. Li, T.J. Lu, F. Li, F. Xu, Magnetic Steering of Liquid Metal Mobiles, Soft Matter, 2018

309. Y.Q. Dong, G.R. Jin, Y. Hong, H.Y. Zhu, T.J. Lu, F. Xu, D. Bai, M. Lin, Engineering Cell Microenvironment using Novel Photo-responsive Hydrogels, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

308. W.W. Zhang, G.Y. Huang, K. Ng, Y. Ji, B. Gao, L.Q. Huang, Ji.X. Zhou, T.J. Lu, F. Xu, Engineering ellipsoidal cap-like hydrogel particles as building blocks or sacrificial templates for three-dimensional cell culture, Biomaterials Science, 2018

307. Z.M. He, Y. Xiao, J.R. Zhang, P.H. Zhang, J.J. Zhu, In situ formation of large pore silica–MnO2 nanocomposites with H+/H2O2 sensitivity for O2-elevated photodynamic therapy and potential MR imaging, Chemical Communications, 2018

306. Guorui Jin, Rongyan He, Qian Liu, Yuqing Dong, Min Lin, Wenfang Li, Feng Xu, Theranostics of Triple-Negative Breast Cancer Based on Conjugated Polymer Nanoparticles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018

305. Chee-Hong Takahiro Yew, Pedram Azari, Jane Ru Choi, Fei Li, Belinda Pingguan-Murphy, Electrospin-coating of nitrocellulose membrane enhances sensitivity in nucleic acid-based lateral flow assay, Analytica Chimica Acta, 2018

304. P.H. Zhang, K.L. An, H. Xu, X.M. Duan, F. Li, F. Xu, Recent AdvanceS in siRNA Delivery for Cancer Therapy Using Smart Nanocarriers, Drug Discovery Today, 2017 Full Text

 

更多论文 more papers

2017 Papers 2016 Papers 2015 Papers 2014 Papers 2013 Papers 2012 Papers 2011 Papers Papers Before 2011