What's New   
Congratulations to Gong Ya
Congratulations to Zhao Gu
Professor Weihua Huang fro
Congratulations to Minli Y
Congratulations to Huaibin
Congratulations to Our Cen
Congratulations to Fei Li,
Professor Youjun Yang from
Contact Us   
Your Position: Home > JOIN US > Contact us

 XJTU Biomedical Engineering and Biomechanics Center

       Address: No.28, Xianning West Road, Xi'an, Shaanxi, P.R. China.

       E-mail: bebc@mail.xjtu.edu.cn

       Tel: 029-82667486 

       Postcode:710049